Guide Lines

መግብያ

ሃገራችን ኢትዮጵያ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ ብቃት ያለው የሰው ሃይል በማፍራት ላይ  ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ በመስራት ላይ ትገኛለች፡፡ ይህን እውን ለማድረግም ባለፉት አሰርት ዓመታት በርካታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተከፍተዋል ፡፡ ከነዚህ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው፡፡